Rekompensata za opóźnienie w płatnościach

Czy wiesz, że za opóźnienie w płatnościach od swojego kontrahenta masz prawo ubiegać się o rekompensatę? Wysokość takiej rekompensaty zależeć będzie od wartości odzyskiwanej należności, może ona jednak wynieść nawet 100 euro. Jest ona pewnego rodzaju karą dla dłużnika i tym samym rekompensatą dla wierzyciela.

Prawo do ubiegania się o rekompensatę za opóźnienie w płatnościach przysługuje Ci w sytuacji, kiedy spełniasz dwa proste kryteria:

  • z Twojej strony zostało spełnione ustalone świadczenie (usługa lub sprzedaż) na rzecz kontrahenta,
  • kontrahent nie opłacił powyższego świadczenia w terminie (zgodnie z wystawioną fakturą VAT).

Możliwość domagania się rekompensaty od nierzetelnego kontrahenta jest regulowana przez art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jeszcze w roku 2019 wysokość rekompensaty wynosiła 40 euro, niezależnie od wysokości zaległości. Wraz z początkiem bieżącego roku do ustawy wprowadzono modyfikację. Obecnie wysokość rekompensaty jest zależna od zaległej należności i wynosi:

  • 40 euro dla należności do 5 000 zł,
  • 70 euro dla należności powyżej 5 000 zł, lecz nie wyższej niż 50 000 zł,
  • 100 euro w przypadku należności wyższej niż 50 000 zł.

Przeliczenie rekompensaty na kwotę w złotówkach jest oparte na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wierzytelność stała się wymagalna.

Jak sama nazwa wskazuje, ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych dotyczy umów zawieranych między przedsiębiorcami. Ustawa ta nie dotyczy konsumentów, w związku z czym o rekompensatę nie możemy ubiegać się w przypadku zaległości płatniczych od klientów detalicznych. Należy również pamiętać, że powyższe kwoty mają zastosowanie wobec należności, które stały się opóźnione wraz z początkiem roku 2020. W zakresie należności opóźnionych jeszcze w poprzednim roku, ubiegać się możemy o rekompensatę w kwocie 40 euro.

Teoretycznie może się wydawać, że kwoty rekompensaty są symboliczne w porównaniu z wysokościami zaległych płatności. Należy jednak pamiętać, że rekompensata jest możliwa do uzyskania każdorazowo – w przypadku każdej zaległości. Często zdarza się, że nierzetelni kontrahenci spóźniają się z płatnościami więcej niż raz – w takiej sytuacji wierzyciel jest uprawniony do zsumowania wszystkich kwot rekompensat i ubiegania się o nie zbiorczo, co łącznie daje często całkiem znaczącą kwotę.

Oprócz zmian w kwocie rekompensaty, na plus dla wierzyciela zmieniły się również stawki odsetek za opóźnienie i za zaległości w transakcjach handlowych są to:

  • Stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych – w przypadku publicznego podmiotu leczniczego,
  • Stopa referencyjna NBP + 10 punktów procentowych (w przypadku wszystkich pozostałych podmiotów).

Jak widać, istnieją dodatkowe czynności, o jakie warto zadbać, kiedy nasi kontrahenci zwlekają z płatnościami. Bierna postawa wobec naszych dłużników może nam przynieść wyłącznie straty i narazić na szwank funkcjonowanie całej firmy w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli spotykasz się z taką sytuacją – zapraszamy do kontaktu.

Zespół EWRA Sp. z o.o.