faq

W jaki sposób działacie?
Działania windykacyjne zawsze dopasowujemy do konkretnego przypadku, natomiast zawsze podejmujemy próby polubownego rozwiązania sprawy. Do dłużników docierany zarówno za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej czy telefonicznie jak i bezpośrednio – korzystając ze struktur terenowych.
Wszelkie ustalenia dotyczące spłaty należności muszą być zaakceptowane przez Wierzyciela – nie mamy prawa zawierać w Państwa imieniu ugód, umarzać odsetek etc. Jesteśmy po to, aby jak najszybciej doprowadzić do spłaty należności (bądź rozliczenia w innej formie), ale decyzja zawsze pozostaje po stronie Klienta czyli Wierzyciela.

 

W razie fiaska etapu polubownego udzielamy Klientowi rekomendacji co do dalszych działań. W zależności przebiegu etapu polubownego i posiadanych informacji może to być przekazanie sprawy na etap sądowy, reprezentacja Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym etc. albo rekomendacje dotyczące niewypłacalności podmiotu i dalszych kroków. Ze względu na posiadane struktury – możemy reprezentować Wierzyciela w każdym z w/w wariantów.

 

Ile to kosztuje?
Windykacja polubowna opiera się o rozliczenia success-fee co oznacza, że nasze wynagrodzenie jest prowizją od odzyskanej należności. Wierzyciel nie ponosi żadnych innych kosztów. Konkretne stawki uzależnione są od kwoty zobowiązania, przeterminowania płatności, siedziby dłużnika (kraj/zagranica) oraz skali współpracy z Wierzycielem. W przypadku trwałej współpracy możliwe jest również rozliczenie abonamentowe (tzw. ryczałt), którego wysokość zależy od ilość przekazywanych spraw.

Windykacja sądowa oraz reprezentacja Wierzyciela na etapach innych niż polubowny rozliczana jest zgodnie ze stawkami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Czy mogę obciążyć dłużnika kosztami?
Tak. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzycielowi przysługuje rekompensata poniesionych kosztów windykacji.

Jak długo to trwa?
Każdy przypadek jest inny, wobec czego ciężko wskazać konkretny termin, natomiast opierając się na statystyce – zdecydowana większość zleceń przekazanych do windykacji przed 90 dniem przeterminowania rozliczana jest w ciągu pierwszych 30 dni prowadzenia windykacji. 

Czy mogę wrócić do współpracy z kontrahentem?
Oczywiście. Jednym z naszych nadrzędnych celów jest prowadzenie windykacji w sposób biznesowy, umożliwiający stronom późniejszy powrót do współpracy.

Co muszę posiadać, aby zlecić Wam sprawę?
Do rozpoczęcia działań windykacyjnych potrzebujemy:
– podpisanej pomiędzy EWRA a Wierzycielem umowy, której integralną częścią jest pełnomocnictwo;
– zestawienia należności wraz z oznaczeniem dłużnika;
– wszelkie dodatkowe informacje posiadane przez Wierzyciela, w tym dane kontaktowe dłużnika, są dodatkowym ułatwieniem.

 

Czy w ramach podpisania Umowy muszę Wam zlecać sprawy?
Nie, umowa nie zobowiązuje Wierzyciela do przekazywania zleceń. Reguluje jedynie warunki współpracy gdyby doszło do zlecenia windykacji.


Na czyje konto windykujecie?

Podczas całego procesu windykacji do spłat wskazujemy zawsze rachunek bankowy Wierzyciela.


Czy doliczacie odsetki?

Zależy to tylko od decyzji Wierzyciela. Możemy dochodzić należności wraz z odsetkami lub też dochodzić wyłącznie należności głównej.


Czy pomagacie odzyskiwać należności od zagranicznych kontrahentów?

Takjednym z głównych obszarów działalności EWRA jest windykacja zagraniczna, którą prowadzimy bezpośrednio lub z wykorzystaniem naszych Partnerów. Jako jedyna polska firma jesteśmy członkiem Stowarzyszenia e-Iure, założonego przez firmę o międzynarodowym zasięgu ILP Abogados z siedzibą w MadrycieDaje nam to możliwość reprezentowania Wierzycieli na całym świecie.


Czy realizujecie wizyty terenowe?
Tak, w procesie windykacji wspieramy się działaniami terenowymi. To bardzo ważny element windykacji.


Czy muszę Wam wysyłać całą dokumentację?

Zlecając windykację nie trzeba wysyłać do nas całej posiadanej dokumentacji. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy nam zestawienie należności. Jeżeli w konkretnej sprawie będzie konieczność przekazania do nas dodatkowych dokumentów (skany faktur, dokumenty CRM etc.) – zwrócimy się o to do Wierzyciela.

 

Czy sprawa może się przeterminować?

Tak. W prawie nosi to nazwę przedawnienia i po nowelizacji przepisów może mocno utrudniać dochodzenie należności, w tym uniemożliwić dochodzenie należności na etapie sądowym. Dlatego też tak ważna jest szybka reakcja Wierzyciela. Naszym Klientom rekomendujemy przekazywanie należności, których przeterminowanie nie przekracza 90 dni.