Najczęściej używane pojęcia w windykacji

Z roku na rok windykacja w Polsce jest coraz bardziej powszechnym sektorem. Mimo tego, dla wielu osób pojęcia i zwroty stosowane w windykacji nie zawsze są w pełni zrozumiałe. W związku z tym postanowiliśmy wybrać najpopularniejsze z nich i opisać ich znaczenie.

Windykacja – ma łacińskie pochodzenie (od słowa vindicatio) i jest tożsama z dochodzeniem roszczeń. Windykacją nazywamy zatem działania stosowane w celu odzyskania dóbr materialnych lub środków finansowych w imieniu podmiotu, któremu ktoś jest je winien. Windykacja może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i firm.

Dług – niespełniony obowiązek / świadczenie (zwykle pieniężne) wobec innej osoby, nazywanej wierzycielem.

Dłużnik – to firma lub osoba, która nie spełniła swojego zobowiązania wobec wierzyciela (nie zapłaciła mu za zakupiony produkt lub wykonaną usługę).

Wierzyciel – jest więc osobą lub podmiotem, któremu dłużnik jest zobowiązany spłacić swój dług.

Wierzytelność –  to nic innego, jak uprawnienie wierzyciela do otrzymania swojej należności, czyli spłaty długu ze strony dłużnika. Wierzytelnością niewymaganą nazywamy wierzytelność, dla której nie minął jeszcze termin płatności, natomiast wierzytelnością wymaganą jest wierzytelność, dla której termin płatności już upłynął.

Przedawnienie – jest terminem, po którym wierzyciel nie ma już prawa dochodzić niespłaconego długu. W zakresie przedawnienia ważnym terminem jest uznanie długu – jest to czynność podjęta przez dłużnika, wskazująca na chęć spłaty swojego zobowiązania względem wierzyciela. Uznanie długu przerywa bieg terminu przedawnienia.

Monitowanie dłużnika – polega głównie na przypominaniu o obowiązku spłaty zadłużenia.

Cesja wierzytelności – stanowi rodzaj umowy polegający na przeniesieniu wierzytelności od wierzyciela do osoby trzeciej (nabywającej tą drogą wierzytelność).

Giełda długów – to narzędzie umożliwiające sprzedaż i zakup wierzytelności.

Windykacja miękka – zwana również windykacją polubowną, polega na monitorowaniu dłużnika. Jest to próba odzyskania wierzytelności bez wykorzystania drogi sądowej.

Windykacja twarda – zwykle do windykacji twardej dochodzi wówczas, gdy windykacja polubowna nie przynosi efektów. Twarda windykacja polega na próbie odzyskania wierzytelności w imieniu wierzyciela z wykorzystaniem drogi sądowej.

Mamy nadzieję, że udało nam się w sposób zrozumiały wyjaśnić pojęcia występujące najczęściej w zakresie windykacji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.