Jak firma windykacyjna może wejść w posiadanie czyjegoś długu

wykup długu

Windykacja zaległych należności jest niezbędna, aby każda firma mogła dalej funkcjonować. Nieuiszczanie wpłaty przez zadłużonego może sprawić, że firma straci płynność finansową. Dlatego każdy konsument musi wywiązywać się z zaciągniętych zobowiązań.

Firmy windykacyjne prowadzą współprace z wierzycielami pierwotnymi, czyli z bankami, firmami telekomunikacyjnymi oraz innymi wierzycielami jak dostawcy energii elektrycznej czy wody. To te firmy zajmują się zlecaniem firmom windykacyjnym wykonywania zadań związanych z zarządzaniem wierzycielami na każdym etapie długu. Na samym początku wysyłane jest jedynie pierwsze wezwanie do zapłaty, następnie kolejne, a gdy jednostka zadłużona nie zareaguje – ostateczne wezwanie przedsądowe. Firmy windykacyjne świadczą także usługi na rzecz wierzyciela, które mają związek z postępowaniem sądowym.

Firma windykacyjna, wszczynając proces wezwania do zapłaty, powinna przede wszystkim wskazać dlaczego jest upoważniona do żądania zapłaty danej należności, określić kwotę zadłużenia i jej podstawę prawną, umowę kupna sprzedaży itd., a także wskazać termin zapłaty i rachunek bankowy na który powinny wpłynąć wymagane środki od podmiotu zadłużonego.

Firma, z którą podpisaliśmy umowę na usługi telekomunikacyjne, czy usługi kanalizacyjne, zawsze upomni się o zalegające opłaty. Jednakże, często jesteśmy zaskoczeni, gdy inna organizacja wyśle wezwanie do zapłaty. Istotne jest zatem poznanie, w jaki sposób firmy windykacyjne nabywają prawa do kontaktowania się z dłużnikiem w sprawie spłaty zobowiązań finansowych. Jest to działanie całkowicie zgodne z prawem i ze standardami etycznymi.

Należności może zakupić także wierzyciel wtórny, do którego należą fundusze inwestycyjne. Firmy windykacyjne mogą wejść w posiadanie długu także przez zakup wierzytelności na giełdzie długów. Każda transakcja sprzedaży i kupna długów musi bazować na umowie cesji między stronami. Proces ten opiera się o zasady, które reguluje artykuł 509 Kodeksu Cywilnego.

Dlatego właśnie upomnienie o spłatę długów może wysłać nie tylko usługodawca, ale także firma windykacyjna z którą współpracuje, natomiast po zakupie wierzytelności – od wierzyciela wtórnego. Często, gdy opłacanie rachunków zakończyło się dawno temu, list od firmy windykacyjnej jest dużym zaskoczeniem. Jednakże nie powinno się wtedy unikać tego kontaktu. Należy jak najszybciej ustalić co jest źródłem zadłużenia i w sytuacji, gdy zadłużenie zostanie potwierdzone w tym czasie – ustalić odpowiednie dla obu stron formy spłaty.

Firma windykacyjna musi działać w granicach prawa, ale także opierać się o zasady współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Działając na zasadzie pełnomocnictwa może: wezwać do zapłaty, negocjować warunki spłaty, zawrzeć ugodę. Według prawa konsumenta, dłużnik płaci wierzycielowi, ale pośredniczy temu firma windykacyjna. Firmy windykacyjne, które działają na rynku w sposób profesjonalny, biorą udział w zakupie wierzytelności i kontaktują się z zadłużoną osobą w sposób zgodny ze standardami ujętymi w Zasadach Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności oraz Zasadach Dobrych Praktyk Windykacyjnych. To w nich określono szereg rekomendacji dla stron przetargów odnoszących się do sprzedaży wierzytelności i wskazujących wszelkie istotne składniki tego procesu, czyli:

  • Organizacja przetargu
  • Wycena wierzytelności
  • Umowa cesji
  • Obsługa posprzedażowa

Dzięki ustaleniu zasad dotyczących interesów zarówno wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych, tworzona jest pewna transparentność przetargów w ramach sprzedaży wierzytelności, ale także zwiększana jest wzajemne zaufanie. Ów dokumenty są także ważne z uwagi na silny wpływ na sytuację osób lub firm, które są zadłużone, którzy są nie tylko zadłużonymi, ale również Klientami Zbywcy i Nabywcy wierzytelności. Ponadto, jest to forma ochrony prawa zadłużonych podmiotów.

Windykacja jest procesem prostym i jasnym, gdyż bazuje na założeniu, że długi należy spłacać. Całe społeczeństwo musi liczyć się z moralnością płatniczą, bowiem często niespłacane długi przeobrażają się – nie z własnej winy – w wyższą cenę za nabywane produkty i usługi. Każdy obywatel pokrywa koszty wynikające z niezapłaconych długów przez innych. Dlatego istotne jest poznanie informacji na temat windykacji oraz idei odzyskiwania należności.

Dobrze poprowadzona windykacja jest szansą nie tylko dla wierzyciela, lecz również dla dłużnika. Wierzyciel, współpracując z firmą windykacyjną, zwiększa swoje szanse na odzyskanie długów, natomiast dla dłużnika może to być okazja do zaplanowania działań mających na celu wyjście z długów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.