Windykacja długu od zagranicznego kontrahenta

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy poświęcić uwagę kwestii współpracy z kontrahentami zagranicznymi, a także windykacji potencjalnych długów w przypadku braku płatności za sprzedany towar lub usługę. Przede wszystkim – windykacja i egzekucja długu zagranicznego często jest bardziej czasochłonna i trudniejsza, niż w przypadku długu pochodzącego z Polski, jednak jest możliwa.

Zarówno, jak w przypadku windykacji prowadzonej w Polsce, w windykacji zagranicznej czas odgrywa kluczową rolę. Im bardziej przeterminowane długi, tym trudniej je odzyskać. Na czas trwania windykacji wpływ ma również kraj, w którym jest ona prowadzona, a dokładnie sprawność działania jego sądów.

Obawy przed rozpoczęciem windykacji zagranicznej, szczególnie w przypadku małych i średnich firm, najczęściej wynikają z barier komunikacyjnych i językowych, obawy przed wysokimi kosztami, a także z nieznajomości przepisów prawa, obowiązujących w innym państwie. Jeżeli Twój kontrahent pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej, pomocnym może być w tym przypadku Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ).

Europejski Nakaz Zapłaty umożliwia rozpoczęcie procedury dochodzenia roszczeń pieniężnych, bezspornych, w przypadku spraw cywilnych oraz handlowych. Uzyskanie ENZ umożliwia uniknięcie postępowania sądowego. O jego wydanie można ubiegać się we wszystkich krajach UE oprócz Danii. Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty charakteryzuje się uproszczoną formą, a realizacja zachodzi drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, m.in. dotyczących pozwu zawierającego detale na temat zadłużenia. Cała procedura wraz z formularzami jest dostępna na stronie Europejskiego Portalu e-Sprawiedliwość.

Po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Zapłaty wobec swojego dłużnika należy złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego. Złożenie wniosku powinno odbyć się w odpowiednim organie w państwie, w którym wydano ten nakaz.

Sytuacja staje się znacznie bardziej skomplikowana w przypadku dłużników spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach podjęcie próby windykacji polubownej jest szczególnie istotne ze względu na fakt, że koszty postępowania sądowego mogą być znacznie wyższe za granicą, niż w Polsce. Natomiast w obu przypadkach istotne jest, by ustalić dokładną jurysdykcję, czyli sąd rozstrzygający daną sprawę.

W sprawie odzyskiwania zaległych należności Polska pozostaje w formalnym porozumieniu i jest związana Konwencją o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Konwencja z Lugano). Konwencja może być odpowiedzią na pytanie, jakie prawo powinno obowiązywać w przypadku konkretnego długu i kraju dłużnika.

Dodatkową istotną regulacją w zakresie odzyskiwania należności zagranicznych jest polska ustawa Prawo Prywatne Międzynarodowe, według którego spory powinny być rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie, w którym została zawarta umowa między kontrahentami. W tym aspekcie szczegóły zawarcia transakcji mogą wymagać profesjonalnej pomocy prawnej.

Niezależnie od tego, czy dług jest odzyskiwany od kontrahenta polskiego, czy zagranicznego, czas jest najważniejszy. Im szybciej dług zostanie zidentyfikowany, im szybciej zostaną podjęte działania windykacji polubownej, tym większa szansa, że odzyskasz swoje należności. Aby nie stracić takiej możliwości, zdecydowanie polecamy stale monitorować swoje należności i nie bać się stałej współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.