Na czym polega praca komornika?

Pojęcie komornika pojawia się bardzo często w branży windykacyjnej. Postanowiliśmy więc poświęcić uwagę temu stanowisku, aby dokładnie opisać zakres praw i obowiązków komornika.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na terenie określonego sądu rejonowego, przy którym jest powołany. Większości zawód ten kojarzy się z licytacją majątku oraz obowiązkiem spłaty zadłużenia. Do zadań komornika należą głównie:

  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu sądowego (na żądanie sądu lub prokuratora),
  • poszukiwanie źródeł dochodu oraz faktycznego majątku dłużnika (na zlecenie wierzyciela, czyli osoby próbującej odzyskać swoje należności),
  • doręczanie dłużnikom zawiadomień i pism sądowych w sprawie postępowania,
  • wykonywanie orzeczeń sądu w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, wraz z zabezpieczeniem tych roszczeń,
  • prowadzenie licytacji, w tym nadzorowanie licytacji na prośbę organizatora,
  • zabezpieczanie spadków.

Jakie są prawa komornika? W przeciwieństwie do windykatora, komornik jest uprawniony do przeprowadzenia egzekucji z wynagrodzenia bądź majątku dłużnika. W przypadku stawiania przez dłużnika oporu, komornik ma nawet prawo poprosić policję o wsparcie. Na czym dokładnie polega egzekucja komornicza? Może ona polegać na zajęciu ruchomości (np. samochód, wózek widłowy, ciężarówka) bądź ruchomości dłużnika (np. biuro, magazyn). Komornik w ramach egzekucji ma prawo zająć także rachunek bankowy dłużnika, jak również jego inne prawa majątkowej. Każdorazowo komornik jest zobowiązany poinformować dłużnika na jakiej podstawie egzekucja zostanie przeprowadzona. W praktyce nie jest to jednak nigdy zaskoczeniem, ponieważ zanim dojdzie do egzekucji komorniczej, windykator bardzo często próbuje z dłużnikiem ustalić polubowne warunki spłaty zadłużenia. Egzekucja komornicza jest natomiast ostatecznością, jeśli wcześniejsze próby nie przyniosą żadnego efektu.

Do obowiązków komornika należy również przestrzeganie określonych zasad pracy. Najważniejszą z nich jest przestrzeganie tajemnicy prowadzonych spraw, należy jednak pamiętać, że może z tej tajemnicy zostać zwolniony w przypadku składania zeznań w charakterze świadka lub strony w sądzie. Dodatkowo, w trakcie wykonywania czynności komornik musi posługiwać się odpowiednim identyfikatorem wydanym przez Krajową Radę Komorniczą. Po przeprowadzeniu egzekucji komornik ma 4 dni na przekazanie wierzycielowi odzyskanych należności.

Najczęstszym błędem wśród opinii krążącej na temat pracy komornika jest przekonanie, że z komornikiem można się „dogadać”, ustalić plan działania i oddalić egzekucję komorniczą. Wszelkie kroki w celu ustalenia planu spłaty zadłużenia powinny być ustalane z wierzycielem lub windykatorem, przed rozpoczęciem postępowania komorniczego. Ugoda z komornikiem nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ komornik nie jest uprawniony do prowadzenia negocjacji w imieniu wierzyciela. Zatem zamiast doprowadzać do takiej sytuacji, lepiej zrobić wszystko, aby wyjść z zadłużenia w sposób polubowny, na etapie kontaktu ze strony windykacji.

Mamy nadzieję, że wskazaliśmy dokładne różnice pomiędzy pracą komornika i windykatora, oraz, że nasz artykuł był pomocny. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Ewra Sp. z o.o