Dokumenty przydatne do rozpoczęcia windykacji sądowej i egzekucyjnej

W naszym ostatnim artykule pisaliśmy o tym, jakie dokumenty mogą przydać się do rozpoczęcia windykacji polubownej, od której warto rozpocząć, podejmując próbę odzyskania zaległych należności od kontrahenta. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie efektu, sprawę zaległości płatniczych można skierować do sądu i w ten sposób wyegzekwować swoje należności. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym, jakie dokumenty mogą się przydać w trakcie windykacji sądowej i egzekucyjnej.

Zanim zgłosimy sprawę długu do sądu, warto dołożyć wszelkich starań aby należności odzyskać polubownie. W tym zakresie możliwe jest podjęcie naprawdę wielu kroków, aby porozumieć się z dłużnikiem i ustalić wspólnie harmonogram spłat. Może się jednak zdarzyć, że próby te nie przyniosą efektu a dług pozostanie nadal spłacony. W kolejnym etapie sprawa może zostać skierowana do sądu, jednak trzeba liczyć się z tym, że etap sądowy i egzekucyjny są najbardziej sformalizowane jeśli chodzi o wymagania formalne.

Pierwszym etapem windykacji sądowej jest przygotowanie pozwu o zapłatę należności wraz z dokładnym uzasadnieniem, dlaczego taki pozew jest składany. Do pozwu należy zgromadzić również załączniki, do których należą:

 • wydruk z CEIDG (jeśli pozew składa działalność gospodarcza) lub odpis z KRS (jeśli pozew jest składany w imieniu spółki prawa handlowego),
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej za złożenie pozwu,
 • dokumenty wymienione w treści pozwu, takie jak:
  • umowa z dłużnikiem (dotycząca przedmiotu pozwu) i ewentualne aneksy,
  • ugody (jeśli były zawierane),
  • korespondencja mailowa z dłużnikiem,
  • wezwania do zapłaty z potwierdzeniami nadania.

Jeśli sprawa w sądzie zostanie wygrana, należy złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aby próba odzyskania długu mogła być w dalszej kolejności podjęta przez komornika. Klauzula wykonalności to potwierdzenie, że wyrok sądu nadaje się do przymusowej egzekucji. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinien zawierać następujące elementy:

 • prośbę o nadanie niniejszej klauzuli,
 • wskazanie, którego wyroku dotyczy wniosek,
 • określenie, czy dłużnik ma zostać obciążony kosztami nadania niniejszej klauzuli,
 • zapytanie o doręczenie tytułu wykonawczego wraz z odpisem wyroku (nakazu zapłaty).

Następnym etapem w zakresie dokumentów jest wniosek egzekucyjny – dokument potrzebny do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Wniosek ten powinien zawierać takie elementy, jak:

 • określenie komornika sądowego, do którego niniejszy wniosek jest kierowany,
 • wskazanie świadczenia i sposobu jego dochodzenia przez komornika,
 • dane stron (dłużnika i wierzyciela) wraz z ich adresami,
 • dołączony tytuł wykonawczy oraz pełnomocnictwo i odpis z KRS jeśli wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Nietrudno zauważyć, że proces windykacji sądowej i egzekucyjnej jest znacznie bardziej sformalizowany, niż w przypadku windykacji polubownej. Z tego powodu w przypadku braku płatności od kontrahenta, warto podjąć próbę odzyskania długu bez wchodzenia na drogę sądową. Dodatkowo, kluczowym aspektem jest czas – im szybciej zdecydujemy się na rozpoczęcie windykacji, tym większa szansa, że odzyskamy swoje należności.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół EWRA Sp. z o.o.